zdrowie45Anatomiczną jednostka układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa. Jest ona pobudliwa,to znaczy reaguje na działający na nią bodziec. Reakcja ta. następuje jednak dopiero wówczas, gdy działający bodziec osiągnie odpowiednią siłę. Najsłabszy bodziec wywołujący reakcję danej komórki nerwowej nosi:nazwę bodźca progowego. Pod jego wpływem następuje pobudzenie komórki nerwowej, czyli wyzwoleniejej potencjału czynnościowego (impuls nerwowy).

Powstanie tego potencjału polega na gwałtownej zmianie ładunków elektrycznych po obu stronach/wewnątrz i na zewnątrz) błony neuronu (depolaryzacja), wywołanej przemieszczeniem się jonów Na+ i IC.Szczegółowe informacje dotyczące budowy neuronu i mechanizmu powstawania potencjału czynnościowego znajdują się w rozdziale 2.4.2.5. Zadaniem neuronu jest zatem odebranie informacji zawartej w bodźcu, przełożenie jej na "język" zrozumiały dla tych komórek, do których jest następnie: przekazywana. W języku tym, będącym językiem potencjału czynnościowego, musi być także zawarta informacja o sile działającego bodźca. Skoro wielkość potencjału czynnościowego jest dla danego neuronów. określonych warunkach zawsze taka sama, to informację o sile bodźca zawiera częstotliwość pojawiania si potencjałów czynnościowych. Reasumując: odpowiedzią na bodziec progowy, lub silniejszy od niego, jest przepływ przez neuron serii potencjałów czynnościowych równych co do wartości, lecz o częstotliwości proporcjonalnej do siły pobudzenia. Fala potencjałów czynnościowych przebiega przez neuron w jednym kierunku: od dendrytów, przez ciało komórki aż do zakończeń jego wypustki osiowej - aksonu. Jednakże komórki nerwowe nie przylegają ściśle do siebie, toteż impuls nerwowy nie może być przekazany bezpośrednio do sąsiedniego neuronu. 1 Miejsce przekazywania pobudzenia z aksonu jednej komórki nerwowej na dendryty, ciało komórki lub akson drugiego neuronu nosi nazwę synapsy. W tym miejscu następuje zmiana sposobu przekazywania informacji - z elektrycznej na chemiczna /rys. 4.62. Błony kontaktujących się komórek nerwowych są rozdzielone szczeliną synaptyczną, przez która informacja przenoszona jest przez mediator, czyli przekaźnik synaptyczny.